Informatie over mijn schooljaar 

Locatie Meeuwse Acker

Voor brugklassers leerjaar 2022/2023
Kennismaken met Magister (voor leerlingen)
Kennismaken met Magister (voor ouders)
Folder Magister

Algemene informatie
Informatie "Online Onderwijs"
Informatie vanuit de decaan 
Profielen basis en kader

Jaarrooster
Tijden reguliere en verkorte lesrooster
Vakantierooster 2021-2022
Vakantierooster 2022-2023
Inloggen in Zermelo
Meer informatie over de eerste keer inloggen op Zermelo Portal
Leerlingenstatuut 2021/2022
Huishoudelijke regels

Verkiezingen GMR (leerlingen)

Informatie leerjaar 1-2-3
Bevorderingscriteria
PTA Basis leerjaar 3
PTA Kader leerjaar 3
PTA LWT leerjaar 3
PTA GL leerjaar 3

Vakantiebrief leerjaar 1
Vakantiebrief leerjaar 2
​Vakantiebrief leerjaar 3

Excursie Corpus Leiden

Informatie leerjaar 4
Brief aan examenleerlingen februari 2022
PTA Basis leerjaar 4
PTA Kader leerjaar 4
PTA LWT leerjaar 4
Examenrooster lj 4
Examenreglement 

Vakantiebrief leerjaar 4

Boekenspreekuur/terugmeldformulier SBA
De leerlingen hebben inmiddels hun boekenpakket opgehaald. Het SBA heeft haar best gedaan om de pakketten compleet en in bruikbare staat aan te leveren. Helaas glipt er weleens een beschadigd leermiddel tussendoor waar de leerling niet helemaal tevreden over is. De leerlingen kunnen daar een melding van maken via het terugmeldformulier op onze site.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school. De vertrouwenspersonen op het Mondial College is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school, zorgen dat wanneer er sprake is van ongewenst gedrag ze de juiste weg bewandelen voor een oplossing. In leerlingentaal: Voel jij je ongemakkelijk door gedrag of door woorden die tegen je gezegd worden door medeleerlingen, docenten of ander personeel op school, neem dan contact op met je interne vertrouwenspersoon.     

Namen en e-mailadressen vertrouwenspersonen Meeuwse acker:
Guus Backer

Leuvensbroek:
Bibian Velthuis
Hans Polman

Externe vertrouwenspersoon:
Mocht zich een situatie voordoen waarvoor u de externe vertrouwenspersoon wilt inschakelen, neem dan contact op met het secretariaat van de GGD: tel. 088‐144 73 30. Zij zorgen ervoor dat u spoedig wordt gebeld door een vertrouwenspersoon.

Mis je bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl