Roosters & procedures

Notulen van de medezeggenschapsraad

Jaarrooster
Reguliere en verkorte lesrooster
Vakantierooster 2022-2023

Klachtenregeling
Regionale klachtencommissie
Reglement klachtencommissie
Regionale Commissie van Beroep Eindexamens
Reglement Commissie van Beroep

Huishoudelijke regels

Procedure laptop/iPad

SAQI
Als medewerkers van het Mondial College vinden we het belangrijk dat we meer inzicht krijgen in hoe een leerling zich op onze school voelt en hoe hij/zij zichzelf ziet.  
Om dit in kaart te kunnen brengen gaan alle tweedejaars leerlingen voor de kerstvakantie, tijdens een mentorles, een adaptieve vragenlijst (SAQI) invullen. De vragen zijn onder andere gericht op de algemene aanpassing aan school, de motivatie, het welbevinden, het zelfvertrouwen en pesten.  
Naar aanleiding van deze vragenlijst zal een lid van het ondersteuningsteam in gesprek gaan met de mentor om te onderzoeken hoe we uw zoon/dochter het beste kunnen ondersteunen wanneer dit nodig mocht blijken. Uiteraard worden de scores en voorgenomen ondersteuning met u als ouder(s) en de leerling besproken, tijdens het volgende MOL-gesprek. Mocht u vragen hebben over te test, de afname of de resultaten dan kunt u contact opnemen met een lid van het ondersteuningsteam.

Mist u bepaalde informatie?
Mail dan naar:

contact@mondialcollege.nl


Contactpersonen:

Decanaat

Meer informatie & contactgegevens decanen 

Jeugdgezondheidszorg

Contactpersonen jeugdgezondheidszorg

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school. De vertrouwenspersonen op het Mondial College is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school, zorgen dat wanneer er sprake is van ongewenst gedrag ze de juiste weg bewandelen voor een oplossing. In leerlingentaal: Voel jij je ongemakkelijk door gedrag of door woorden die tegen je gezegd worden door medeleerlingen, docenten of ander personeel op school, neem dan contact op met je interne vertrouwenspersoon.     

Namen en e-mailadressen vertrouwenspersonen Meeuwse acker:
Guus Backer

Leuvensbroek:
Bibian Velthuis
Hans Polman

Externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw Jacqueline Pulles
Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088-1440200  
j.pulles@bezemerschubad.nl