Verzekering & Aansprakelijkheid
Het Mondial College heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten die leerlingen verzekert. Deze verzekering betreft de medische gevolgen van een ongeval. Het gaat hierbij om ongevallen tijdens schooluren en het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. De verzekering vergoedt (een deel van) de geneeskundige en tandheelkundige verzorging mits deze geneeskundig kunnen worden vastgesteld. Deze verzekering is eveneens van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden.

Naast de scholierenongevallenverzekering heeft het Mondial College een doorlopende reis- en een evenementenverzekering afgesloten. De dekking van schade tijdens evenementen en excursies geldt uitsluitend voor die evenementen en excursies die door of namens de school zijn georganiseerd. Een bagageverzekering is onderdeel van de reisverzekering.

Op onze website treft u de polisvoorwaarden aan inzake de ongevallen-, reis- en evenementen- verzekering. Wij wijzen u erop dat niet alles voor vergoeding in aanmerking komt.

Annuleringsverzekering
De school sluit geen collectieve annuleringsverzekering af, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is in een reisprogramma.

Aansprakelijkheidsverzekering
De Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal, waarbij ook het Mondial College is aangesloten, heeft voor al haar scholen een aansprakelijkheids- verzekering afgesloten. Deze verzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Op een tweetal zaken willen wij u attent maken, omdat die vaak tot misverstanden kunnen leiden.

Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Polisvoorwaarden
Klikt u hier als u de polisvoorwaarden wilt inzien.

Extra verzekeren?
Indien u nog een extra verzekering wilt afsluiten voor de eigendommen van uw zoon/dochter, klikt u dan hier. NB. Check ook even uw eigen verzekering om een dubbele verzekering te voorkomen.