Schoolverzuim & Verlof

Redenen voor het verlenen van Bijzonder Verlof

Godsdienst of levensovertuiging
Ouders/verzorgers maken minimaal twee dagen voorafgaand een melding bij de school, als hun kind tijdens schooluren plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Voorbeelden hiervan zijn het Suiker- en Offerfeest.


Andere gewichtige omstandigheden
Bijzonder verlof wegens andere gewichtige omstandigheden valt uiteen in 2 categorieën:
10 schooldagen of minder, en meer dan 10 schooldagen. Het belangrijkste verschil is dat in het eerste geval de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof, en bij meer dan 10 dagen de leerplichtambtenaar.

De vrijstellingsaanvraag heeft betrekking op één van onderstaande reden:

 • Verhuizing, maximaal 1 dag.
 • Bij het voldoen van wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: binnen de woonplaats maximaal 1 dag, buiten de woonplaats maximaal 2 dagen.Het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.
 • Het 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad.
 • Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 1ste graad: maximaal 4 dagen.
 • Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 2e graad: maximaal 2 dagen.
 • Overlijden van bloed/of aanverwanten in de 3e of 4e graad: maximaal 1 dag.
 • Situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Hierbij dient een verklaring van bijvoorbeeld een arts te worden overlegd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
 • Indien de leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en daarmee verlaat is in de terugreis, is een doktersverklaring uit het vakantieland vereist. Hieruit dienen de duur, de aard en de ernst van de ziekte te blijken.
 • Andere gewichtige omstandigheden, waarbij er sprake moet zijn van een overmacht-situatie, denk o.a. aan: bevalling van de moeder/voogdes,
  calamiteiten, zoals brand (altijd in overleg met de directeur)
De volgende situaties zijn géén 'andere gewichtige omstandigheden':
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van familie/vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen nog vrij zijn
Vakantie
Indien een van beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie van minimaal 2 aaneengesloten weken tijdens de 'gewone' schoolvakantie periodes onmogelijk is, kunnen ouders bij de schooldirectie vakantieverlof aanvragen. Boeking kan pas wanneer het verlof is toegekend.

Om in aanmerking te komen voor dit verlof gelden de volgende regels:
 • De ouders/verzorgers moeten het verzoek richten aan de schooldirectie.
 • De ouders/verzorgers moeten aannemelijk kunnen maken dat zij in géén van de schoolvakanties 2 weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kunnen gaan.
 • De ouders/verzorgers moeten kunnen aantonen dat hij/zij het merendeel van zijn inkomen slechts in de reguliere schoolvakanties kan verdienen. Uit jurisprudentie is gebleken dat o.a. een originele verklaring van een accountant dit kan aantonen.
 • De ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag eventueel een werkgeversverklaring overleggen.
 • De directeur mag een leerling slechts één maal per schooljaar vakantieverlof verlenen.
 • Het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen.
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

Registreren en melden van ongeoorloofd verzuim:

Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). Een school moet het verzuim melden bij de gemeente. Om ongeoorloofd verzuim deugdelijk te administreren heeft elke school een registratiesysteem nodig. De inspectie verwacht van scholen dat zij een goed werkend systeem hanteren waarmee zij aan de wettelijke meldingsplicht kunnen voldoen. De inspectie ziet hierop toe. Met betrekking tot het melden van ongeoorloofd verzuim gelden wettelijke eisen. Deze kunt u hier terugvinden. 

NOTA BENE:
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren).

Klik
hier voor het Aanvraagformulier Bijzonder Verlof.