Klachtenprocedure

Meestal zijn klachten binnen de school in onderling overleg tussen direct betrokkenen, al dan niet samen met de schoolleiding, contactpersonen of het bestuur, op te lossen. Vindt een leerling (of ouder) dat hij met bepaalde problemen niet goed terecht kan bij de mentor of leerlingbegeleider, dan zijn er op school twee contactpersonen aanwezig. Leerlingen kunnen hier rechtstreeks of telefonisch mee in contact treden. Er zijn twee klachtenprocedures namelijk de algemene klachtenprocedure en de klachtenregeling seksuele intimidatie. 


De contactpersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid van contactpersoon vernemen, ook na beëindiging van zijn functie. Zie ook de flyer 'ongewenst gedrag'.
De contactpersonen bekijken samen met de leerling wat aan ongewenst gedrag gedaan kan worden en/of brengt de leerling in contact met de vertrouwenspersoon van de Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen. Deze is van buiten de school en helpt de leerling naar het zoeken van een oplossing die bij de leerling past en waarbij hij zich goed voelt. Indien een leerling of ouder een klacht wil indienen, legt de vertrouwenspersoon uit hoe dat in zijn werk gaat.

Lukt het niet om een oplossing te vinden? Dan kan de klachtencommissie ingeschakeld worden. Het Mondial College heeft zich aangesloten bij de bovenschoolse regionale klachtencommissie voor Nijmegen en omgeving. Deze commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het schoolbestuur en geeft zo nodig advies over de te treffen maatregelen. De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien. Bij vragen over of vermoedens van seksuele intimidatie, agressie of geweld kan de leerling direct contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. In het geval van een zedenmisdrijf, gepleegd door een leerling of medewerker van de school jegens een minderjarige leerling, zijn medewerkers bij wet verplicht dit onmiddellijk aan het schoolbestuur te melden. In overleg met de vertrouwensinspecteur beoordeelt het bestuur of aangifte bij politie of justitie noodzakelijk is. Een exemplaar van de klachtenregeling waarin de klachtenprocedure uitgebreid is beschreven, ligt bij het directiesecretariaat ter inzage.

U kunt de klachtencommissie als volgt bereiken:

Klachtencommissie CSN
Postbus 40020
6504 AA NIJMEGEN