Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van het Mondial College mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande het Mondial College. Daarnaast heeft de raad op basis van de wet en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen.

De MR bestaat uit personeelsleden (van beide locaties), ouders en leerlingen.

De MR vergadert minimaal  vijf maal per jaar over de door de directie aangeleverde stukken.
Namens de MR van het Mondial College heeft een aantal leden ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Alliantie VO. In deze raad worden schooloverstijgende zaken besproken en voorzien van advies of instemming. Het College van Bestuur van de Alliantie VO is hierbij de gesprekspartner.

Voor informatie over of belangstelling voor de Medezeggenschap op het Mondial College kunt U per mail contact opnemen met mw L. Veenstra (voorzitter) of mw. B. Grondman (secretaris): 
laura.veenstra@mondialcollege.nl of bathsua.grondman@mondialcollege.nl 
Naast de MR zijn er locatiegebonden ouderraden en leerlingenraden


Klik hier voor het MR reglement scholen.

MR vastgestelde notulen 2019-2020
Klik hier voor de vastgestelde notulen MR1 d.d. 17-09-19


Klik hier voor de MR vastgestelde notulen 2018-2019
Klik hier voor de MR vastgestelde notulen 2017-2018
Klik hier voor de MR vastgestelde notulen 2016-2017
Klik hier voor de MR vastgestelde notulen 2015-2016

De Ondersteuningsplanraad (OPR)
De Ondersteuningsplanraad (OPR)
Binnen de vele samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland is de medezeggenschap per samenwerkingsverband geregeld via de zogenaamde Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o is een OPR geformeerd. Op deze pagina's vindt u alle informatie van de OPR van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.: