Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten het lesprogramma. De bijdragen zullen worden besteed aan extra activiteiten, die ten goede komen aan de leefsfeer van de leerlingen op school zoals excursies, buitenlesactiviteiten, extra kosten voor sportdagen, muziek- en filmavonden, culturele activiteiten, activiteiten met de mentor, feesten, extra materialen, kluisjes, verzekering etc. 


Zeggenschap en beheer
De ouder- en leerlinggeleding binnen de Medezeggenschapsraad hebben zeggenschap over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage. 

Voor informatie m.b.t. de ouderbijdrage per leerling, 1e leerjaar en instroom, 2e leerjaar en instroom, de overeenkomst en het reglement, kunt u contact opnemen met: fa@mondialcollege.nl