Medezeggenschapsraad 2019-2020: ouders gezocht
Bericht geplaatst op: 6-6-2019

aan alle ouders/verzorgers die in het schooljaar 2019-2020 een kind hebben op het Mondial College,

De medezeggenschapsraad (MR) van het Mondial College mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande het Mondial College. Daarnaast heeft de raad op basis van de wet en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen. Onderwerpen die het afgelopen jaar in MR-vergaderingen aan bod zijn geweest, zijn bijvoorbeeld de schoolgids, de financiële positie van de school, de ouderbijdrage, de bevorderingscriteria en de lessentabel.
De MR vergadert minimaal vijf maal per jaar over de door de directie aangeleverde stukken. Deze vergaderingen vinden ’s avonds plaats van 19.30 tot 22.00 uur.
In de MR is komend jaar plaats voor zestien leden: acht personeelsleden, vier leerlingleden en vier ouderleden.
Momenteel zijn er drie ouderplekken vacant.

Bent u geïnteresseerd in dit werk en wilt u zich ook verkiesbaar stellen voor de MR? Of wilt u meer informatie?
Mail dan met: laura.veenstra@mondialcollege.nl (voorzitter MR) of
met bathsua.grondman@mondialcollege.nl (secretaris MR)
Uiterlijke aanmelddatum: vrijdag 21 juni 2019.

Bij meer dan drie aanmeldingen worden er verkiezingen uitgeschreven.

 Terug