Dyslexie
Lees- en spellingsproblemen, misschien veroorzaakt door dyslexie
Voor een goede start in het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat individuele achterstanden op het gebied van technisch lezen en spellen zo snel mogelijk in kaart worden gebracht. Daarvoor gebruiken we de gegevens uit het onderwijskundig rapport. Met het Protocol Dyslexie als leidraad doen we bij brugklasleerlingen die een grote lees- of spellingachterstand hebben een kort onderzoek naar dyslexie; het signaleringsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in het najaar. De uitkomsten van het signaleringsonderzoek kunnen een vermoeden van dyslexie versterken. In dat geval zullen we de ouders/verzorgers adviseren extern onderzoek uit te laten voeren naar dyslexie. 
Leerlingen die aan het signaleringsonderzoek hebben meegedaan maar waarbij geen vermoeden is van dyslexie, krijgen meestal het advies om de spellingsregels te herhalen of thuis meer dan dat ze voorheen deden, te lezen.

In de eerste twee leerjaren wordt tijdens de les Nederlands extra aandacht besteed aan spellingsvaardigheid. Leerlingen waarbij de spellingsvaardigheid ondanks deze extra aandacht toch achterblijft, kunnen op door de docent aangereikte sites de spellingsregels herhalen.

Dyslexie
Docenten houden in de klas rekening met het feit dat uw zoon of dochter dyslexie heeft. Er wordt gewerkt met een algemeen handelingsplan. In dit plan staan begeleidingstips en vakspecifieke informatie met betrekking tot dyslexie. Alle docenten zijn door middel van een faciliteitenlijst op de hoogte van de faciliteiten die een leerling met dyslexie krijgt.

Alle leerlingen met dyslexie krijgen in het eerste leerjaar een aantal weken begeleiding van onze remedial teacher om te oefenen hoe Engels en Frans geleerd moeten worden.

Een leerling met dyslexie heeft recht op bepaalde faciliteiten. Bij het bepalen van de faciliteiten wordt het principe van minst-naar-meest ingrijpend gehanteerd. Een leerling met dyslexie krijgt in ieder geval extra tijd bij proefwerken en schriftelijke overhoringen en aangepaste beoordeling van de spelling. Een werkgroep onderzoekt op dit moment of ook voorgelezen toetsen aangeboden kunnen worden.

Aan het eind van ieder schooljaar spreekt de zorgcoördinator of de orthopedagoog de leerling om te horen hoe het is gegaan. Voor de leerlingen in 4 Havo en 5 VWO worden in dat gesprek de faciliteiten vastgelegd die aangevraagd worden voor de Centrale Examens. De faciliteiten op het examen zullen doorgaans dezelfde zijn als die in het voorexamenjaar. Gedurende het schooljaar neemt de mentor bij problemen contact op met de orthopedagoog.

Dyslexie en het Centraal Schriftelijk Examen
De leerling doet in principe examen met de faciliteiten waarvan de leerling het voorlaatste jaar gebruik heeft gemaakt. Wanneer de leerling aangeeft bij het examen gebruik te willen maken van andere dan deze faciliteiten, dient het onderzoeksrapport en de dyslexieverklaring als richtlijn. Een leerling met dyslexie heeft op het examen in ieder geval recht op 30 minuten extra tijd per examenonderdeel.