Schoolverzuim & Verlof

De school wil ongeoorloofd schoolverzuim zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is een aantal regels opgesteld waaraan de leerlingen zich dienen te houden. Absenties worden zo nauwkeurig mogelijk genoteerd en bijgehouden. Voor verlof voor ‘gewichtige omstandigheden’ (bijvoorbeeld een bruiloft of een jubileum) is toestemming van de teamleider nodig. Voor langduriger verlof buiten de vakanties of vastgestelde vrije dagen, dient schriftelijk aan de locatiedirecteur toestemming te worden gevraagd. 

Ééndaags bijzonder verlof kan bij de afdelingscoördinator of afdelingsleider worden aangevraagd, die de absentie dan in Magister verwerkt. Bijzonder verlof van meerdere dagen dient altijd schriftelijk door de ouder(s)/verzorger(s) bij de locatiedirecteur te worden aangevraagd.

Klik hier voor de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Registreren en melden van ongeoorloofd verzuim:
Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). Een school moet het verzuim melden bij de gemeente. Om ongeoorloofd verzuim deugdelijk te administreren heeft elke school een registratiesysteem nodig. De inspectie verwacht van scholen dat zij een goed werkend systeem hanteren waarmee zij aan de wettelijke meldingsplicht kunnen voldoen. De inspectie ziet hierop toe. Met betrekking tot het melden van ongeoorloofd verzuim gelden wettelijke eisen. Deze kunt u hier terugvinden. 

Een aanvraagformulier Vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u hier downloaden.