Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ongeveer 20 ouders van leerlingen van de locatie Leuvensbroek. De voorkeur gaat uit naar een evenwichtige samenstelling vanuit de verschillende jaargroepen.
Rechtstreeks contact tussen ouders en school is belangrijk. De ouderraad speelt hierbij een belangrijke rol.  De OR fungeert als klankbord van de schoolleiding en vervult een actieve rol als het gaat om de informatievoorziening naar ouders. Daarnaast ondersteunen wij de vertegenwoordiging van ouders in de medezeggenschapsraad (MR) en brengen advies uit over de besteding van de ouderbijdrage. Als ouderraad doen wij ons best uw belangen als ouders te behartigen. Ook onderhouden wij contacten met de leerlingenraad.

Voor meer informatie of deelname aan de ouderraad kunt u contact opnemen via ons e-mailadres met de voorzitter.
Voorzitter: Mark Schouten
Emailadres: or.mondialcollege@gmail.com