Ouderbijdrage

Het Technasium is een opleiding die fors duurder is dan een reguliere VO-opleiding. De school meent dat een compensatie van ouders/verzorgers gepast is. In overleg met de ouderraad en met instemming van de oudergeleding van de MR is het bedrag  vastgesteld op € 95,- . U ontvangt hiervoor een nota bij aanvang van het schooljaar. In onze schoolgids (te vinden op de site onder Mondial/Ouders/Schoolgids) staat deze regeling ook vermeld. Tijdens de voorlichting en werving is aan ouders melding gemaakt van de extra bijdrage. De school en de ouderraad delen het standpunt dat deze opleiding geen leerlingen mag uitsluiten waarvan de ouders niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. Neemt u in dat geval contact op met afdeling Financiën via telefoonnummer 024-3786993.