Klas 1 & 2 havo/vwo

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
Voor LOB hebben wij gekozen voor het programma Yubu. De laatste decennia gaan de ontwikkelingen in onze samenleving zo snel, dat het moeilijk is om te voorspellen hoe de toekomst er voor onze leerlingen uit zal zien. Een leven lang leren is essentieel geworden. Het is daarom belangrijk om de vraag te stellen wat leerlingen moeten leren om in hun loopbaan een zo succesvol mogelijke koers te kunnen blijven varen. Naast kennis en vaardigheden is er meer bagage, zoals een juist zelfbeeld, een goede motivatie en inzicht in het eigen “kunnen” (competenties), nodig die leerlingen in hun rugzak kunnen verzamelen. Een krachtige leeromgeving stimuleert leerlingen om gefaseerd en in samenhang (methodisch) na te denken over hun toekomstige keuzes en zorgt ervoor dat dit complexe proces op individueel niveau transparant in beeld wordt gebracht. Inzichtelijk voor de leerling, de ouder(s)/verzorger(s), de mentor en de decaan. Zo kunnen we gezamenlijk het proces monitoren.

De keuzebegeleiding is een doorlopende leerlijn vanaf het eerste jaar tot en met het eindexamenjaar. De activiteiten helpen de leerling en stimuleren om zelf sturing te geven aan zijn loopbaan bij zijn ontwikkeling tot student en beroepsbeoefenaar.

Leerlingen gaan een begin maken met het ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat voor keuzemogelijkheden er allemaal zijn.

Keuzebegeleiding
In de tweede klassen zitten onze leerlingen nog in een verlengde brugperiode, maar zullen ze een keuze voor een niveau moeten maken: havo of vwo. In de derde klas zitten ze in groepen per niveau.

Het niveau wordt vooral bepaald door de resultaten van leerlingen in de les en bij toetsen, cijfers dus. De mentor is de belangrijkste adviseur. De docentenvergadering bij een rapport besluit over het advies van de school voor iedere individuele leerling. De mentoren trachten de leerlingen van het belang van de keuze te doordringen.